wachtdienst

Co Renitec Comp 98 X 20mg/12,5mg

Co Renitec Comp 98 X 20mg/12,5mg
€ 14,84
CNK: 1459791
Merk: MSD
In voorraad

Co-Renitec bevat enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide:

• enalapril behoort tot een klasse van geneesmiddelen bekend als ACE (angiotensineconversie-enzym)-remmers , die de bloedvaten verwijden;

• hydrochloorthiazide behoort tot een klasse van geneesmiddelen bekend als plaspillen (thiazidediuretica), die het urinevolume verhogen.

Toepassing

Co-Renitec is aangewezen voor de behandeling van hypertensie bij patiënten voor wie de combinatiebehandeling van een conversie-enzym inhibitor en een diureticum geschikt is. Daarom is Co-Renitec niet bestemd voor een initiële behandeling

Gebruik

Dosering

Idealiter dient de posologie van Co-Renitec bepaald te worden op basis van de posologieën bepaald voor elk van de bestanddelen en voornamelijk op basis van de dosis aangewend voor het bestanddeel enalaprilmaleaat

Hypertensie

De gebruikelijke posologie is 1 tablet Co-Renitec éénmaal per dag toegediend. Uitzonderlijk mag de posologie verhoogd worden tot 2 tabletten in één enkele inname.

In geval van een voorafgaande behandeling met diuretica

Symptomatische hypotensie kan voorkomen na de eerste dosis Co-Renitec. Dit is meer waarschijnlijk bij patiënten met een volume- of een zoutdepletie als gevolg van hun voorafgaande behandeling met diuretica. Daarom dient de behandeling met diuretica 2 tot 3 dagen voor de instelling van de behandeling met Co-Renitec gestaakt te worden.

Dosering bij nierinsufficiëntie

Thiaziden zijn bij patiënten met een nierinsufficiëntie mogelijk niet de aangewezen diuretica en zijn niet effectief bij een creatinineklaring van 30 ml/min of daaronder (dat wil zeggen matige of ernstige nierinsufficiëntie).

Bij patiënten met een creatinineklaring > 30 ml/min en < 80 ml/min, zal Co-Renitec enkel toegediend worden na bepaling van de posologie van elk van de bestanddelen.

De aanbevolen aanvangsdosis van enalaprilmaleaat, bij gebruik alleen, bedraagt bij lichte nierinsufficiëntie 5-10 mg (zie rubriek 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

Renovasculaire hypertensie

Bij patiënten met renovasculaire hypertensie zal men Co-Renitec 20 mg / 12,5 mg uitsluitend toedienen indien de bepaling van de posologie van elk van de bestanddelen de noodzaak van de doses die zich in Co-Renitec 20 mg / 12,5 mg bevinden, aangetoond heeft.

Bij patiënten met renovasculaire hypertensie zal de nierfunctie zorgvuldig gevolgd worden tijdens de periode van de aanpassing van de posologie

Pediatrische patiënten

Co-Renitec wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen wegens een tekort aan gegevens over de veiligheid en de werkzaamheid.

Samenstelling

Elke tablet bevat 20 mg enalaprilmaleaat en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

Hulpstoffen met bekend effect:

Co-Renitec bevat lactose (141,0 mg).

Lijst van hulpstoffen

Natriumbicarbonaat, lactose, maïszetmeel, gepregelatineerd maïszetmeel, geel ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat

Actieve bestanddelen hydrochloorthiazide
Op voorschrift Ja

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Lees aandachtig de bijsluiter.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.